21.3.2012

Ashlee CHI ze Sídlberku x Bruno Blackmuffy /import Rusko/

1 kluk 1 holka

Audrey Hepburn CHI Bee-Master – export Norsko
Alberto Tomba CHI Bee-Master – export Norsko

21.3.2012

Ashlee CHI ze Sídlberku x Bruno Blackmuffy /import Russia/

Audrey Hepburn CHI Bee-Master – export Norsko
Alberto Tomba CHI Bee-Master – export Norsko